powrót na blog

Regulamin konkursu „Pieskie wakacje”

Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny konkurs Hevea. Letni konkurs „Pieskie wakacje”.

Hevea Letni konkurs Pieskie wakacje

Poniżej pełna treść regulaminu.

§ 1. [Definicje]

 1. Organizatorem konkursu „Pieskie wakacje” (dalej: „Konkurs”) jest firma Fabryka Materaców Hevea s.c., 62-561 Ślesin, Mikorzyn 82, NIP – 6652796293 (zwana dalej: „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com i Instagram.com, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 4. Fundatorem nagrody (dalej „Fundator”) jest marka HEVEA, FABRYKA MATERACÓW HEVEA S.C. 62-56 MIKORZYN 82, NIP: 6652796293.

§ 2. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku (zwany dalej: Profilem), wejść na stronę „PSIE HISTORIE” na Facebooku znajdującą się pod https://www.facebook.com/Hevea.Psiehistorie albo na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/psiehistorie.pl a następnie wykonać zadanie konkursowe opisane w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności: a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku; b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby; c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatorów lub godzące w wizerunek marki Hevea.
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

§ 3. [Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs trwa od 16.07.2022. od godz. 12.00, do 05.08.2022 r. do godz. 12.00 na facebookowym i instagramowym profilu Psie Historie
 2. Wyzwanie polega na wykonaniu zadania konkursowego – opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia lub filmu, przedstawiającego psa na wakacjach. Na Instagramie należy opublikować zdjęcie, film lub rolkę , oznaczyć #psiehistorie i dodać hasztag #pieskiewakacjekonkurs
 3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 5. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez użytkowników portali społecznościowych metodą polubienia komentarza na FB lub postu na Instagramie. Komentarz/post z największą liczbą polubień zostanie laureatem Konkursu. Organizator przewidział też dwie nagrody pocieszenia – jedna zostanie przyznana osobie, która zdobędzie drugą w kolejności liczbę polubień, kolejna będzie wyborem Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora. Przez polubienie rozumie się emotikon wyrażający aprobatę, czyli – kciuk w górę, serduszko lub uśmiech. Polubienia tego samego zdjęcia/filmu na Facebooku i Instagramie nie sumują się. Organizator bierze wówczas pod uwagę to medium, gdzie ilość polubień jest większa.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym, nie później niż do dnia 06.08.2022 r. do godz. 20:00. Zwycięzca Konkursu Nagrodę może odebrać w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w sklepie stacjonarnym M jak Materac Galeria Ślesin ul. Kleczewska w godzinach pracy sklepu lub otrzymać ją pocztą kurierską. Organizator bierze na siebie koszt wysyłki nagrody na terenie RP
 7. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. W takim przypadku zwycięża osoba, która zdobyła następną w kolejności liczbę polubień.

§ 4. [Nagrody]

 1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
 2. Nagroda główna – smart mata Hevea Psie Historie Orange Art, w rozmiarze m, w pokryciu z wodoodpornego poliestru, z elegancką torbą. Wartość nagrody – 249 zł
 3. wyróżnienia (2 sztuki) – poduszka – rogal, rozmiar uniwersalny, wartość nagrody 49,90
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
 8. Nagrody zostaną wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 5. [Zastrzeżenia]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
 2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
Regulamin konkursu Pieskie wakacje

§ 6. [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych uczestników, dalej „Dane” Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu a od dnia jej uchylenia, tj. od 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji.
 2. Dane będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku Laureatów także na potrzeby wydania Nagród oraz odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Dostęp do Danych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Konkursu dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom pocztowym. Dostęp do Danych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Uczestników będą przechowywane do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku Laureatów, którzy otrzymali nagrodę ich dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od lutego roku, w którym została sporządzona należna roczna deklaracja do Urzędu Skarbowego (okres wynika z odrębnych przepisów podatkowych).
 5. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e. prawa do przeniesienia Danych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną, f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§7. [Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych]

 1. Uczestnik z chwilą przesłania Pracy konkursowej udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania i rozpowszechniania autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Prac konkursowych lub wizerunku w nim umieszczonego, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach promocyjnych Organizatorów i Fundatora w kanałach social media, tj. w szczególności na profilu Organizatora na Facebooku lub Instagramie
 2. Poprzez zgłoszenie Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
  a. przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy konkursowej lub prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób w nich przedstawionych, chyba że Praca konkursowa przedstawia osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.;
  b. Praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
  c. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem przez Fundatora lub Organizatora,
  d. wyraża zgodę na oznaczenie Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora lub Fundatora,
  e. powierza Organizatorowi i Fundatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy konkursowej.
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest przeniesienie na Fundatora majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Pracy konkursowej oraz prawa do korzystania i rozpowszechniania wizerunku/ów przedstawionych w Pracy konkursowej dotyczące nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania z Pracy konkursowej, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
  d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  e. wprowadzanie do pamięci komputera;
  f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  g. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
 4. Wykorzystywanie Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej. Z momentem, o którym mowa w ustępie 1 i 3, Uczestnik:
  a. udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich;
  b. wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, jak również poszczególnych jego części, zarówno o charakterze twórczym i nietwórczym;
  c. przenosi na Fundatora prawo do tłumaczenia Utworu na dowolny język oraz do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i rozporządzania Utworu lub jego częściami także w wersji przetłumaczonej.

§ 8. [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 9. [Postanowienia Końcowe]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie producenta, https://heveamaterace.pl/ jak również w siedzibie Organizatora.